Zwroty i reklamacje

29 lutego, 2024 Autor sprzedaje Wyłączono

Zwroty

Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Marketu sprzedażowego może w terminie 30 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w Regulaminie.

Zwroty należy wcześniej zgłaszać przez formularz kontaktowy w celu ustalenia adresu wysyłki.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje z tytułu utraty, uszkodzenia, ubytku wartości lub nieterminowej dostawy należy kierować na adres e-mail: reklamacje@192.168.99.93 lub w formie pisemnej na adres: Sprzedaje.tv sp.z.o.o ul. Xawerego Dunikowskiego 13a 41-407 Imielin z dopiskiem „Reklamacja”. Do Reklamacji należy dołączyć dokumenty wymagane regulaminami Operatora, który wykonał Usługę dostawy.

 

W przypadku stwierdzenia przez Sprzedaje.tv niespełniania przez Reklamację odpowiednich wymogów, lub braków wymaganej dokumentacji, Sprzedaje.tv ma prawo do wezwania nadawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia Reklamacji, z pouczeniem, że nie uzupełnienie braków spowoduje pozostawienie Reklamacji bez rozpoznania. Powyższy termin nie wlicza się do terminu rozpatrzenia Reklamacji. Sprzedaje.tv rozpatruje Reklamację niezwłocznie i udziela odpowiedzi na Reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji.

 

Wykaz potrzebnych danych oraz dokumentów do złożenia reklamacji:

 • imię oraz nazwisko nadawcy lub adresata albo nazwę oraz adres do korespondencji albo adres siedziby nadawcy albo adresata,
 • przedmiot Reklamacji,
 • datę i miejsce nadania przesyłki,
 • numer dokumentu potwierdzającego nadanie lub numer Przesyłki,
 • uzasadnienie Reklamacji,
 • kwotę odszkodowania – w przypadku żądania odszkodowania,
 • datę sporządzenia Reklamacji,
 • adres elektroniczny zgłaszającego Reklamację,
 • podpis – w przypadku złożenia reklamacji w formie pisemnej.

 

Reklamacje z tytułu uszkodzenia lub zgubienia przesyłki przez firmę kurierską prosimy kierować bezpośrednio do odpowiednich firm przewozowych.

InPost

Reklamacja w przypadku zgubienia, uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki – lista dokumentów niezbędnych do złożenia reklamacji:

 • imię i nazwisko nadawcy lub adresata albo nazwę oraz adres do korespondencji albo adres siedziby nadawcy albo adresata,
 • numer dokumentu potwierdzającego nadanie lub numer przesyłki,
 • opis reklamacji, w którym należy podać przyczynę złożenia reklamacji oraz kwotę odszkodowania,
 • nazwa banku i numer konta bankowego, na które ma zostać przelana rekompensata,
 • dokumentacja potwierdzająca zawarcie transakcji,
 • protokół szkody – https://inpost.pl/protokol,
 • informacja o ubezpieczeniu, gdy przesyłka była ubezpieczona.

DHL

Reklamacja w przypadku zgubienia, uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki – lista dokumentów niezbędnych do złożenia reklamacji:

 • imię i nazwisko nadawcy lub adresata albo nazwę oraz adres do korespondencji albo adres siedziby nadawcy albo adresata,
 • pismo reklamacyjne z numerem listu przewozowego wraz z kwotą i numerem konta bankowego,
 • list przewozowy (egzemplarz pozostawiony przez kuriera),
 • protokół szkody (egzemplarz należący do poszkodowanego),
 • dokument potwierdzający wartość szkody w zależności od jej rodzaju (umowa kupna / sprzedaży, faktura / paragon / kwit kasowy),
 • oryginał kalkulacji kosztów wytworzenia produktu, sporządzany przez producenta lub rachunek za naprawę / kalkulacja kosztów naprawy / faktura za naprawę,
 • dokument zakupu lub wytworzenia towaru – w przypadku przesyłek ubezpieczonych.

Reklamacja na nieterminowość – lista dokumentów niezbędnych do złożenia reklamacji:

 • pismo reklamacyjne z numerem listu przewozowego,
 • oryginał lub kopia listu przewozowego,
 • kwota roszczenia,
 • numer konta bankowego,
 • pełnomocnictwo udzielone przez Sprzedaje.tv sp.z.o.o

ORLEN Paczka

Lista dokumentów niezbędnych do złożenia reklamacji:

 • oryginał Potwierdzenia Nadania, jeżeli został wystawiony – do wglądu,
 • oświadczenie Nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku, gdy reklamację wnosi Odbiorca, a Przesyłka nie została doręczona,
 • kopię Protokołu Uszkodzenia Przesyłki – w przypadku przyjęcia tej przesyłki przez Odbiorcę,
 • oświadczenie o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach Przesyłki rejestrowanej złożone przez Odbiorcę bezpośrednio przy przyjęciu Przesyłki,
 • opakowanie uszkodzonej Przesyłki, jeżeli Operator tego zażąda,
 • oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki pocztowej, z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 87 ust. 6 Prawa pocztowego, wraz ze wskazaniem okoliczności, bądź dowodów, potwierdzających zaistnienie okoliczności warunkujących dochodzenie odszkodowania (art. 87 ust. 6: ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej niedające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi.),
 • przytoczenie okoliczności potwierdzających nadanie lub doręczenie Przesyłki oraz wskazanie dowodów potwierdzających ten fakt,
 • dokumenty potwierdzające nienależyte wykonanie usługi doręczenia Przesyłki.

Poczta Polska

Lista dokumentów niezbędnych do złożenia reklamacji:

 • oświadczenie o niewidocznych ubytkach lub uszkodzeniach Przesyłki zgłoszonych w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Przesyłki przez adresata, w przypadku uszkodzeń i ubytków niedających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu Przesyłki,
 • oświadczenie nadawcy o zrzeczeniu się prawa dochodzenia roszczeń, w przypadku zrzeczenia się nadawcy na rzecz odbiorcy prawa do dochodzenia roszczeń,
 • protokół sporządzony przy odbiorze Przesyłki, jeżeli został sporządzony.

W uzasadnionych przypadkach Poczta Polska może zwrócić się o uzupełnienie reklamacji w określonym terminie o:

 • potwierdzenie nadania Przesyłki (do wglądu),
 • opakowanie, z zastrzeżeniem, że nieuzupełnienie reklamacji o opakowanie Przesyłki nie stanowi podstawy do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.