Regulamin platformy sprzedażowej

26 lutego, 2024 Autor sprzedaje Wyłączono

REGULAMIN
Marketu sprzedaje.tv 

Market sprzedażowy, działający pod adresem https://192.168.99.93/wordpress, jest prowadzony przez Daniela Bryniarskiego, prowadzącego spółkę  pod nazwą Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: ul. Xawerego Dunikowskiego 13a, 41-407 Imielin, NIP 6463006982, REGON 526480820 KRS 0001059914.

Biuro Obsługi Klienta:

(poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00)

E-mail: biuro@192.168.99.93

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Marketu sprzedażowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 344 ze zm.). Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
 2. Klient/Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osobą fizyczną domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1360 ze zm.).
 4. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Market sprzedażowy – serwis internetowy prowadzony przez Daniela Bryniarskiego, dostępny pod adresami elektronicznymi: https://192.168.99.93/wordpress – za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar.
 6. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru, zawierana za pośrednictwem Marketu internetowego.
 7. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć za pośrednictwem Marketu sprzedażowego. Wszystkie towary oferowane za pośrednictwem Marketu sprzedażowego są fabrycznie nowe, używane bądź serwisowane oraz wolne od wad fizycznych oraz prawnych, o ile oferta sprzedaży nie zawiera informacji odmiennych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie.
 8. Ceny – wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
 9. Market sprzedażowy – prowadzony przez Daniela Bryniarskiego prowadzącego spółkę pod nazwą Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: ul. Xawerego Dunikowskiego 13a, 41-407 Imielin, NIP 6463006982, REGON 526480820 KRS 0001059914.
 10. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 11. Konto – zbiór danych przechowywanych przez Market sprzedażowy oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
 12. Polityka prywatności i cookies Marketu sprzedażowego sprzedaje.tv – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy w formacie „pdf”.
 13. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
 • zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Markecie Internetowym, w tym licencji elektronicznych,
 • prowadzenie Konta klienta,
 • przesyłanie wiadomości e- mail,
 • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

 

1 Konto użytkownika (Klienta/Zamawiającego)

 W ramach rejestracji Klient podaje:

 1. imię, nazwisko i adres e-mail – w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
 2. imię, nazwisko, numer NIP, nazwę oraz dane adresowe prowadzonej działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 3. firmę, numer NIP, oraz dane adresowe prowadzonej działalności gospodarczej – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania,

oraz wybiera hasło. Klient może też podać numer swojego telefonu komórkowego. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Operator Marketu sprzedażowego zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, mające siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski. W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządzone są w języku obcym innym niż polski – także tłumaczeń na język polski.

 • W chwili umożliwienia Klientowi/Zamawiającemu, dostępu do Konta, pomiędzy Market sprzedażowy, a Klientem/Zamawiającym, na czas nieoznaczony, zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta.
 • W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, Klient oraz Sprzedawca może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym artykule, nie przysługuje Sprzedawcy, który wystawił ofertę, lub posiada jakiekolwiek należności wobec Marketu sprzedażowego, z tytułu usług świadczonych w ramach Marketu sprzedażowej.

 

2 Warunki realizacji zamówienia

 1.  Market sprzedażowy umożliwia nabycie Towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez witryny https://192.168.99.93/wordpress, na których można składać zamówienia.
 2. Zamieszczone na stronach Marketu sprzedażowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 3. Klient nie może umieszczać w systemie internetowym marketu sprzedażowego, ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
 4. W celu złożenia oferty nabycia Towaru Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach Marketu sprzedażowego.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien posiadać Konto użytkownika lub wybrać opcję zakupu bez rejestracji.

Do dokonania zakupu bez rejestracji konieczne jest :

 • Zaakceptowanie Regulaminu Marketu sprzedażowego,
 • Podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 1. Zamówienie może zostać zrealizowane, jeśli Klient zaakceptuje podczas jego składania niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie boksu „Akceptuję Regulamin”.
 2. Zamówienie określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce nabyć za pośrednictwem Marektu sprzedażowego, a także adres dostawy. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną  o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.
 3. Potwierdzenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.
 4. Produkt jest wysyłany na adres podany przez Klienta jako adres dostawy. Klient może podać inny adres do wystawienia faktury i inny adres do dostarczenia Produktu.
 5. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek np. firmy kurierskiej, firm spedycyjnych, Poczty Polskiej.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli zamówione Produkty będą dostępne. Jeśli któregokolwiek z zamówionych Produktów nie ma w magazynie, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta i poprosi o podjęcie decyzji co do realizacji pozostałej części zamówienia. Klient ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego Produktu lub anulowania całego zamówienia. W przypadku braku informacji od Klienta co do dalszego postępowania, po upływie trzech dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne Produkty zostaną wysłane do Klienta.
 7. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą kwotę będącą równowartością niedostarczonych Produktów, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą kwotę będącą równowartością niedostarczonych Produktów wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto Sprzedawcy.
 8. W przypadku, gdy Sprzedawca jest zobowiązany – na podstawie przepisów obowiązującego prawa – do udokumentowania sprzedaży paragonem fiskalnym lub fakturą VAT – na zamówione za pośrednictwem Marketu sprzedażowej Towary wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 roku. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru – nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 9. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania za pośrednictwem Marketu sprzedażowej Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa (z uwzględnieniem przepisów każdego obcego prawa, które może mieć zastosowanie w danym przypadku) lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje. Sprzedający nie może sprzedawać Towarów w danym państwie lub podejmować jakichkolwiek czynności związanych ze sprzedażą w tym państwie, jeżeli jest to niezgodne z mającymi zastosowanie, obowiązującymi w nim przepisami prawa. Zabronione jest publikowanie i prezentowanie wszelkich treści, które naruszają powszechnie przyjęte normy etyczne, moralne lub obyczajowe, w szczególności nawołujące do lub propagujące nienawiść, przemoc lub jakiekolwiek formy dyskryminacji, w tym ze względu na narodowość, kolor skóry, przekonania, religię, światopogląd, propagujące systemy autorytarne i totalitarne, a także wszelkich treści pochwalających lub popierających tego rodzaju zachowania lub systemy.
 10. Operator Marketu sprzedażowego nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych w ramach transakcji za pośrednictwem Marketu sprzedażowego, jak również za następstwa działań podjętych przez użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności nie wiedział lub nie mógł dowiedzieć się o bezprawności działań danego użytkownika lub osoby trzeciej i z tego powodu nie podjął niezwłocznych działań w celu usunięcia naruszeń, ich skutków lub uniemożliwienia dostępu do informacji. Operator Marketu sprzedażowego nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Marketu sprzedażowego, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Klientów oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez użytkowników.

 

3 Ceny

 

 1. Ceny Towarów znajdujących się na Marketu sprzedażowego, działającej pod adresem https://192.168.99.93/wordpress – wyrażone są w złotych polskich. Wszystkie  ceny są cenami brutto zawierające podatek VAT w obowiązującej stawce, chyba że w treści oferty wprost wskazane jest, iż cena jest ceną netto, do której doliczyć należy VAT w obowiązującej stawce.
 2. Ceny podane na Markecie sprzedażowym, działającej pod adresem https://192.168.99.93/wordpress nie obejmują wyposażenia dodatkowego lub opcjonalnego oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi chyba, że jest to uwzględnione w opisie produktu.
 3. Ceny produktów posiadających dostępne opcje tj. pojemność, długość, itp. wskazują cenę wersji podstawowej (najmniejszej). Ceny właściwe dla produktu o odpowiednich właściwościach wyliczane są po wybraniu interesującego wariantu (opcji).
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana przez Sprzedawcę w chwili składania zamówienia przez Klienta, zatwierdzonego następnie przez Sprzedawcę.
 5. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie obejmują kosztów transportu. Informacje na ten temat zamieszczone są w opisie produktu w polu „Warunki dostawy”.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych Produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.
 8. W zależności od wartości zamówienia możliwe jest indywidualne negocjowanie cen zakupu i kosztów transportu.

 

4 Modyfikacje w zamówieniu

 1. Po złożeniu zamówienia (po “kliknięciu” przycisku „Wyślij zamówienie” na stronie potwierdzania zamówienia) nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian poprzez Market sprzedażowy, działający pod adresem https://192.168.99.93/wordpress (sposobu dostawy, sposobu płatności lub dodania dodatkowych pozycji do złożonego zamówienia, połączenia wielu zamówień w jedno itp.). W celu zmiany zamówienia należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta.
 2. Anulowanie złożonego zamówienia możliwe jest jedynie za zgodą Sprzedawcy, poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu – wysyłając formularz kontaktowy. Potwierdzeniem przyjęcia anulacji zamówienia jest wiadomość zwrotna na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

5 Czas realizacji zamówień

 

 1. Przyjmuje się, że zamówienie, które zostało złożone przez Klienta do godz. 7:00 danego dnia roboczego, wpłynęło do Sprzedawcy tego samego dnia roboczego, natomiast zamówienie, które zostało złożone przez Klienta po godzinie 7:00 danego dnia roboczego lub zostało złożone przez Klienta w soboty i dni świąteczne – wpłynęło do Sprzedawcy następnego dnia roboczego.
 2. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towarów w magazynach producentów i standardowo wynosi od 1 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku towarów wykonywanych na zamówienie (np. rolety o wymiarach nietypowych), o czym Klient jest informowany telefonicznie lub mailowo.

 

6 Formy płatności i dostawy

 

Klient, przy składaniu zamówienia ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. przelew zwykły – tradycyjny przelew bankowy lub pocztowy przekazywany na konto Marketu sprzedażowego wskazane na stronie sklepu w zakładce „Kontakt” na podstawie zamówienia,
 2. kartą płatniczą – forma płatności obsługiwana przez eCard S.A. oraz Przelewy24,
 3. przelewem błyskawicznym – forma płatności obsługiwana przez eCard S.A. oraz Przelewy24.pl , Paypal.pl , Stripe.com  
 4. za pobraniem – płatne gotówką kurierowi podczas dostawy,
 5. gotówką – przy odbiorze osobistym Towaru.

Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.

 1. Na początku składania zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności.
 2. Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu, a jej koszty są określone każdorazowo w opisie produkty w polu „Warunki dostawy”.
 3. Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem podmiotów określonych w § 1 ust. 7, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 4. Możliwy jest odbiór osobisty Produktów w siedzibie Sprzedającego, o ile zostanie to wprost określone w ofercie sprzedaży.
 5. Wniesienie dostarczonego towaru leży po stronie Zamawiającego.

Koszty transportu:

 1. wszelkie koszty transportu podawane są każdorazowo w opisie każdego produktu – pole  “Warunki dostawy”. Dotyczą one łącznej wartości produktów danego producenta

Wysyłka towaru uzależniona jest od wybranego sposobu płatności i realizowana jest w następujący sposób:

 1. w przypadku tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności na wskazane konto bankowe (tzn. należność pobierana jest jako płatność z góry),
 2. w przypadku płatności on-line, przelewu błyskawicznemu (tzw. szybki przelew) oraz płatności kartą, Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności,
 3. w przypadku płatności za pobraniem (gotówką przy kurierze) Towar wysyłany jest natychmiast po skompletowaniu, a należność za Towar pobierana jest podczas dostawy,
 4. w przypadku odbioru osobistego Towar zostaje wydany Klientowi dopiero po uprzedniej zapłacie pełnej kwoty należności na rzecz Sprzedawcy.
 5. W wypadu niektórych Produktów lub kategorii Produktów, dostępne są jedynie niektóre ze wskazanych w ust. 1 form płatności. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000,00 złotych (piętnaście tysięcy złotych).
 6. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

7 Odstąpienie od Umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Marketu sprzedażowego może w terminie 30 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie § 6 ust. 8 poniżej.
 3. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, względnie wskazana przez nich osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane m.in. na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 287 ze zm.).
 9. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 30 (trzydzieści) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Zwrot pieniędzy za zwrócone Produkty, zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na numer rachunku bankowego Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca ma prawo do nie odebrania Towaru wysłanego za pobraniem.

 

8 Warunki reklamacji, gwarancji oraz rękojmi

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów i Przedsiębiorców indywidualnych odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny – odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego).
 2. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj. kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Towaru) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 3. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują kupującym będącymi zarówno Konsumentami, jak i przedsiębiorcami w rozumieniu odrębnych przepisów.
 5. Towary oferowane za pośrednictwem Marketu sprzedażowego mogą być objęte gwarancją producenta, Sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu na stronie sklepu w zakładce „gwarancja i zwroty”. W przypadku kiedy z Towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy
 6. Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest faktura lub paragon.
 7. W przypadku stwierdzenia usterki należy powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwej instalacji i eksploatacji zakupionego towaru.
 9. Reklamacji podlegają Produkty jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.
 10. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu lub zawiadomienia o braku Produktu w dostarczonym zamówieniu.
 11. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu, którego reklamacja została przez Sprzedawcę uwzględniona, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę.
 12. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

 

9 Prawa autorskie i własność intelektualna

 

 1. Market sprzedażowy, działający pod adresem https://192.168.99.93/wordpress umożliwia publikowanie materiałów video, transmisję wydarzeń na żywo (live streaming) oraz publikowanie materiałów o charakterze promocyjnym.
 2. Znakiem towarowym jest słowo, symbol, slogan, wzór lub połączenie tych elementów, które identyfikują źródło produktu lub usługi i odróżniają je od innych produktów lub usług.
 3. Przepisy dotyczące znaków towarowych zabraniają naruszania znaków towarowych, które co do zasady polega na nieuprawnionym użyciu znaku towarowego lub znaku usługowego w związku z towarami lub usługami w sposób, który może powodować dezorientację, wprowadzać w błąd lub pomyłkę co do źródła, pochodzenia, sponsorowania lub przynależności powiązanych towarów i/lub usług. Jednocześnie, co do zasady nie stanowi naruszenia zasad Marketu sprzedażowego wykorzystanie znaku towarowego innej osoby w celu dokładnego odniesienia się, zgodnego z prawem skomentowania, skrytykowania, sparodiowania lub zrecenzowania produktów lub usług właściciela znaku towarowego lub w celu porównania ich z innymi produktami lub usługami, jeżeli znak ten nie jest używany do oznaczenia własnych towarów lub usług użytkownika bądź osób trzecich.
 4. Sprzedawca publikując materiał video lub rozpoczynając live streaming, oświadcza jednocześnie, iż przysługują mu wszelkie prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, w tym opinii przez niego zamieszczonych.
 5. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
 6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 7. Zamieszczając treści za pośrednictwem Marketu sprzedażowego, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2509 ze zm.), udziela Marketowi sprzedażowego niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Marketu sprzedażowy z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

10 Dane osobowe

 Z zastrzeżeniem Regulaminu Administratorem danych, podanych przez Klienta w ramach rejestracji lub składania Zamówienia, jest Operator Marketu sprzedażowego.

 1. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).
 2. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies.

 

11 Postanowienia końcowe

 1. Operator Marketu sprzedażowego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują od daty ich opublikowania na stronie https://192.168.99.93/wordpress. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu realizowane są według regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 2. Nazwy oraz oznaczenia słowne i graficzne Produktów oferowanych do sprzedaży przez market  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy „Prawo własności przemysłowej”.
 3. Umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Wszelką korespondencję do Platformy sprzedażowej https://192.168.99.93/wordpress należy kierować na adres: Daniel Bryniarski, prowadzącą spółkę pod nazwą Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: ul. Xawerego Dunikowskiego 13a, 41-407 Imielin, NIP 6463006982, REGON 526480820 KRS 0001059914.
 5. Klient  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Operatora Marketu sprzedażowego za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Operatora Marketu sprzedażowego. Konto Klienta zostanie usunięte z Marketu sprzedażowego.
 6. Operator Marketu sprzedażowego ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Marketu sprzedażowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Klient korzysta z Marketu sprzedażowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu; (b) Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823,; Niezależnie od powyższego Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 8. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora Marketu sprzedażowego.
 9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
 11. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 3 lipca 2023 roku.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: Polityka prywatności i cookies Marketu sprzedażowego

Załącznik nr 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2

Reprezentujący : Daniel Bryniarski,

Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

adres siedziby: ul. Xawerego Dunikowskiego 13a, 41-407 Imielin,

NIP 6463006982,

REGON 526480820

KRS 0001059914

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………………….. niniejszym odstępuję od umowy kupna Towaru/………………………………………………… z transakcji / zamówienia nr. …………………………………………………………………………

Środki należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………….

Data i podpis:

…………………………………….