Informacja dotycząca danych osobowych

26 lutego, 2024 Autor sprzedaje Wyłączono

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 roku ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), w załączeniu przekazujemy informacje dotyczące danych osobowych:

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie, adres siedziby: ulica Xawerego Dunikowskiego 13a, 41-407 Imielin, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON: 526480820, NIP: 6463006982 KRS: 0001059914,

Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie w szczególności:

1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,

b) nawiązania stosunku pracy z osobą udostępniającą dane osobowe,

c) nawiązania stosunków umownych z podmiotami zewnętrznymi,

d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń przez Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie,

e) wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

f) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towarów;

3)  Na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej kontrahenta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora,

b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),

c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie,

d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących
z Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie. Marketing bezpośredni,
o którym mowa w pkt d) powyżej może być realizowany przez Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie,

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub prawa pracy);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować poprzez kontakt
z Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”) lub drogą elektroniczną na adres: biuro@192.168.99.93

Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie obecnie nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecyduje o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Sprzedaje.tv spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Imielinie): partnerzy handlowi
(np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne
(np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), kancelarie prawne.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).